Viterbo - Monumento a Clemente IV - Ediz. Zeffirino Mattioli, Viterbo - 1900 c.